Powoływanie się na certyfikację i stosowanie znaków

Q&R Polska Sp. z o.o. upoważnia klientów do stosowania znaku certyfikacji, zgodnego ze znakiem umieszczonym na dokumentach certyfikacji. Q&R Polska Sp. z o.o. przekazuje klientom komplet znaków certyfikacji w formie elektronicznej (rys. 1). Komplet znaków certyfikacji skład się ze znaków certyfikacji Q&R Polska Sp. z o.o. oraz znaku PCA w ramce prostokątnej wraz z numerem certyfikacji (rys. 1A) oraz samodzielnego znaku certyfikacji Q&R Polska Sp. z o.o. (rys. 1B).

W przypadku nieakredytowanych certyfikatów znak składa się jedynie z „koła Q&R” z wpisaną w koło oznaczeniem programu certyfikacji.

Znak certyfikacji zawiera:

  • identyfikowalność Q&R Polska Sp. z o.o.,
  • skróconą nazwę normy stanowiącej podstawę certyfikacji,
  • symbol akredytacji z numerem akredytacji – dla akredytowanych certyfikatów (dla znaków certyfikacji ze znakiem PCA).

Q&R Polska Sp. z o.o. zobowiązuje klientów do niestosowania znaku na wyrobie lub opakowaniu wyrobu, lub w dowolny inny sposób, który mógłby być interpretowany jako oznaczający zgodność wyrobu.

Q&R Polska Sp. z o.o. nie dopuszcza do stosowania swoich znaków na sprawozdaniach z badań laboratoryjnych, świadectwach wzorcownia lub sprawozdaniach albo świadectwach z inspekcji.

Q&R Polska Sp. z o.o. dopuszcza stosowanie swoich znaków certyfikacji na opakowaniu wyrobu lub towarzyszącej informacji, że certyfikowany klient posiada certyfikowany system zarządzania. Za opakowanie wyrobu Q&R Polska Sp. z o.o. uważa to, które może być usunięte bez rozpadnięcia się lub uszkodzenia wyrobu. Za informację towarzyszącą Q&R Polska Sp. z o.o. uważa informację dostępną oddzielnie lub łatwą do odłączenia. Etykiety identyfikujące typ wyrobu lub tabliczki identyfikacyjne Q&R Polska Sp. z o.o. bierze pod uwagę jako części wyrobu. Oświadczenie certyfikowanego Klienta nie powinno w żaden sposób sugerować, poprzez te środki, że wyrób, proces lub usługa są certyfikowane. Oświadczenie to powinno zawierać odniesienie do: identyfikacji (np. marka lub nazwa) certyfikowanego klienta, rodzaju systemu zarządzania i mającej zastosowanie normy i Q&R Polska Sp. z o.o. – jako jednostki wydającej certyfikat.