SPÓJNY SYSTEM CERTYFIKACJI

AKTUALIZUJ SWÓJ BIZNES

Sprawdź nas

Q&R Polska

W związku z utrzymywaniem się na rynku wysokich cen certyfikacji systemów zarządzania Q&R Polska Sp. z o. o. postanowiła umożliwić wszystkim firmom certyfikację tych systemów. Q&R Polska Sp. z o.o. została założona w październiku 2005 r., pod nr KRS 0000243963 jako "Polska jednostka certyfikująca z polskimi cenami". Q&R Polska Sp. z o.o. prowadzi certyfikację na terenie Polski. Swoje usługi w zakresie certyfikacji Q&R Polska Sp. z o. o. kieruje do wszystkich firm, działających w sferach: produkcji, usług oraz handlu. Q&R Polska Sp. z o.o. współpracuje z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz z ośrodkami akademickimi promując zarządzanie jakością. Certyfikacja systemu zarządzania w Q&R Polska Sp. z o. o. zapewnia:

Koszty

znajomość całkowitych kosztów: auditu certyfikacyjnego oraz auditów w okresie ważności certyfikatu.

Standard

wysoki standard certyfikacji i wysokie kompetencje zespołu auditującego.

Normy

bezstronne badanie zgodności Państwa systemu zarządzania z wymaganiami zawartymi w PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN 14001:2005 lub ISO 22000:2005.

Poufność

poufność informacji uzyskanych od Państwa w procesie certyfikacji i nie udostępniane innym osobom lub instytucjom, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

POLSKA JEDNOSTKA Z POLSKIMI CENAMI!

QR Polska

Certyfikacja SNS

CERTYFIKACJA SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOSCI (SNS) W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW BIOMASY STAŁEJ NA CELE ENERGETYCZNE NA ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM

SWP-SNS:2015

System Weryfikacji Pochodzenia Biomas Leśnej i Agro w ramach
Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy
www.ksub.pl

 

Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl stanowi transparentne narzędzie do monitorowania i weryfikacji pochodzenia biomasy stałej na cele produkcji energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła, które służy zarówno podmiotom uczestniczącym w cyklu życia biomasy, a przede wszystkim organom nadzoru i regulacji.
W ramach systemu certyfikacji został opracowany jednolity standard do certyfikacji systemu opartego na zasadach należytej staranności (SNS), który określa metodologię systemu weryfikacji pochodzenia dla biomasy leśnej i AGRO. Standard SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO i stanowi kryterium stosowane przez autoryzowane jednostki certyfikujące w procesach certyfikacji.
Standard ten został stworzony przez Administratora Systemu Certyfikacji – BIOCONTROL Sp. z o.o. i opiniowany w powołanym w tym celu Komitecie Technicznym składającym się z przedstawicieli środowiska naukowego, URE, ministerstwa energii, jednostek certyfikujących, wytwórców energii elektrycznej, dostawców i producentów biomasy na cele energetyczne.

Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy (www.ksub.pl), to portal na którym znajdują się m.in.:
1) Baza podmiotów posiadających certyfikat poświadczający spełnienie wymagań dla biomasy na cele energetyczne wg uznanych standardów;
2) Rejestr podmiotów, które dokonały uwierzytelnienia miejsc pochodzenia biomasy na cele energetyczne;
3) Wykaz autoryzowanych jednostek certyfikujących;
4) Wykaz podmiotów dokonujących weryfikację (uwierzytelnienie) miejsc pochodzenia;
5) Opis dostępnych modeli uwierzytelniania pochodzenia biomasy na cele energetyczne.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA SYSTEMU SNS?
Zgodnie z zaleceniami Prezesa URE wyrażonymi w piśmie Informacja (nr 13 /2013) w sprawie kwalifikacji drewna oraz materiału drzewnego, w kontekście regulacji dotyczących systemu wsparcia OZE, w którym to rekomenduje się przedsiębiorcom stworzenie systemu należytej staranności (kontroli dostaw biomasy), który wykorzystuje narzędzia przewidziane dla systemu SNS opisanego w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 995/2010 z dnia 20.10.2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. U. UE. Seria L, Nr 295, s. 23).
System SNS obejmuje trzy elementy:
– dostęp do informacji;
– ocenę ryzyka źródeł pochodzenia biomasy;
– minimalizacja/ ograniczanie stwierdzonego ryzyka.
System należytej staranności (SNS) powinien zapewniać przede wszystkim dostęp do informacji o źródłach pochodzenia biomasy
oraz o podmiotach będących uczestnikami łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne, w tym do stosownych informacji dotyczących np. zgodności mającym zastosowanie ustawodawstwem kraju pozyskania, gatunku oraz jakości surowca drzewnego.
Na podstawie tych informacji przedsiębiorcy winni przeprowadzać ocenę ryzyka, a w przypadku jego stwierdzenia winni je w sposób proporcjonalny ograniczać. Ma to na celu zapobieżenie wykorzystywaniu do produkcji energii paliwa, określanego w definicji biomasy podanej w Ustawie o OZE z dnia 20.04.2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 478 wraz z późniejszymi zmianami).
Procedury takiego systemu, powinny dodatkowo zostać zweryfikowane i ocenione przez niezależną stronę trzecią, posiadającą odpowiednie kompetencje i uprawnienia do prowadzenia procesów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) oraz posiadającą wiedzę i doświadczenie w klasyfikacji drewna.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O CERTYFIKAT?
Podmiotami objętymi systemem SNS są wszystkie podmioty będące uczestnikiem łańcucha dostaw biomasy i są to zarówno przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną z OZE (użytkownik końcowy), dostawcy do użytkownika końcowego, jak i producenci biomasy na cele energetyczne.
DLACZEGO SYSTEM SNS?
Właścicielem i Administratorem Systemu Certyfikacji jest BIOCONTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. System może być stosowany na całym świecie i swoim zakresem obejmuje wszystkie rodzaje biomasy pochodzące z leśnictwa i rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz przemysłu tartacznego, które wykorzystywane są na cele energetyczne.
Certyfikacja biomasy stałej na cele energetyczne jest jednym z modeli uwierzytelniania pochodzenia biomasy przeznaczanej do produkcji energii elektrycznej z OZE. Wymóg uwierzytelniania pochodzenia spalanej biomasy stosowany jest przez energetykę zawodową w ramach korzystania z systemu wsparcia dla wytwarzania zielonej energii.
Zweryfikuj pochodzenie biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne i stań się bardziej wiarygodnym dostawcą na rynku.
Jeśli dostarczasz biomasę na cele energetyczne lub wytwarzasz energię elektryczną z biomasy i chcesz zapewnić, że biomasa pochodzi ze zrównoważonego, wiarygodnego i pewnego źródła – uzyskanie certyfikatu SNS pozwoli spełnić Ci wymagania ustawodastwa krajowego oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tym zakresie. System certyfikacji SNS dla zrównowazonej biomasy stałej wg standard SWP-SNS:2015 weryfikuje źródła pochodzenie biomasy wykorzystywanej do wytworzenia energii elektrycznej w całym łańcuchu dostaw. Certyfikacja pomoże Ci zainteresować i przyciągnąć nowych partnerów biznesowych, zminimalizować ryzyko oraz zwiększyć atrakcyjność rynkową Twojej firmy. Sprawimy, że uzyskanie przez Ciebie certyfikatu będzie proste.

JAKIE SĄ WYMAGANIA SYSTEMU SNS?
Firmy ubiegające się certyfikat SNS muszą zapewnić, że:
• Biomasa nie pochodzi z drewna pełnowartościowego
• Biomasa nie zawiera zanieczyszczeń chemicznych, ciał obcych
i nie została zanieczyszczona w celu zwiększenia jej wartości opałowej oraz nie zawiera substancji niewystępujących naturalnie w danym rodzaju biomasy (ocena wizualna) w celu zwiększenia jej wartości opałowe
• Biomasa AGRO nie stanowi zbóż pełnowartościowych tj. ziarna zbóż spełniające wymagania jakościowe, dla zbóż w zakupie interwencyjnym, określone w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009, które podlegają zakupowi interwencyjnemu
• potwierdzenie, że dostarczana biomasa może zostać uznana za biomasę na cele energetyczne i może być wykorzystywana, jako paliwo w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła z OZE
• Każde źródło biomasy ulega pełnej ocenie ryzyka
• Stosowane są odpowiednie narzędzia do minimalizacji stwierdzonyego ryzyka
• Zachowana jest transparentność w zakresie pochodzenia biomasy dla całego łańcucha dostaw;
• W celu weryfikacji każdej partii biomasy stosuje się system bilansu masy.

Przeprowadzamy proces certyfikacji tak sprawnie i szybko, jak to tylko możliwe. Nasze audyty prowadzone są przez audytorów z wieloletnim doświadczeniem w certyfikacji związanej z biomasą. Posiadamy mozliwość certyfikacji zarówno w Polsce, jak i za granicą.
JAKIE JEST NASZE DOŚWIADCZENIE W CERTYFIKACJI BIOMASY?
Nasza jednostka certyfikująca uzyskała od Administratora Systemu Certyfikacji (www.ksub.pl) dla zrównoważonej biomasy na cele energetyczne autoryzację  do prowadzenia procesów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) dla biomasy stałej na cele energetyczne wg standardu SWP-SNS:2015 System Weryfikacji Pochodzenia biomasy leśnej i AGRO.
Link do decyzji autoryzacyjnej
Informacje o autoryzowanych jednostkach certyfikujących oraz podmiotów które uzyskały certyfikat SNS znajdują się na stronie Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy – www.ksub.pl.

Dołożymy wszelkich starań aby uzyskanie certyfikatu SNS było tak szybkie i proste jak to tyko możliwe i pozwoliło uniknąć niepotrzebnych kosztów. Będziemy współpracować z Wami na każdym etapie procesu certyfikacji.
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz uzyskać certyfikat SNS na zgodność ze standardem SWP-SNS:2015 .

Certyfikaty zawieszone i cofnięte

Pracownicy

Prezes Q&R Polska Sp. z o.o.
dr inż. Patrycjusz Stoma
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej i studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dyrektor Certyfikacji:
mgr Anna Ulińska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji)

Kierownik Biura Certyfikacji :
mgr Karolina Gawęda
Absolwentka Wydziału Socjologii i Filozofii UMCS oraz studiów podyplpmowych Uniwerytetu Medycznego w Lublinie – „Promocja i pofilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena”.

Kilka śmiesznych faktów

Każdy ukończony projekt sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej głodni i spragnieni - nowych wyzwań, a przynajmniej w niektórzy wiecej Cebularzy. W rezultacie jesteśmy w stanie zapewnić indywidualne podejście do każdego auditu

1270

Cebularzy zjedzonych

75

Klienci

90

Audity

4

Nagrody

 

Certyfikacja

Naszych auditorów cechuje pozytywne nastawienie do Państwa firmy, fachowość, bezstronność i obiektywność, cierpliwość. Audytorzy QR Polska poszują zgodności Państwa systemu zarządzania z wymaganiami normy.

Wymagania certyfikacyjne

Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia auditów, w tym działań umożliwiających analizę dokumentacji i dostęp do wszystkich procesów i obszarów, zapisów i personelu dla celów certyfikacji, nadzoru, ponownej certyfikacji i załatwienia skarg, oraz podjęcie działań, gdzie jest to stosowne, w celu stworzenia warunków do działania obserwatorów obecnych na audicie (np. auditorów jednostki akredytującej lub auditorów szkoleniowych).

Certyfikaty

Certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z ISO 9001:2008,

Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z ISO 14001:2004,
Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności na zgodność z ISO 22000:2005.

Korzyści ze współpracy

Wysoki standard certyfikacji, niskie koszty związane z uzyskaniem i utrzymaniem certyfikatu, bezstronność i obiektywność oceny Państwa systemu.

Opis procesu certyfikacji

Poniżej przestawiamy Państwu zasady przeprowadzania przez Q&R Polska Sp. z o.o.procesu certyfikacji systemu QMS ( PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015-10 ).

Q&R_QMS_wyd 07_01_09_16 Program certyfikacji QMS

Wniosek o certyfikację

Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z prośbą o przesłanie Państwu wniosku o certyfikację lub pobranie go z naszej strony.

Wypełniony wniosek proszę przesłać na na email: biuro@qrpolska.pl lub fax. +48 81 740-85-11

F_01_Q&R_01_wyd. 9_01.10.15 Wniosek o certyfikację

 

 

Bezstronność i Polityka Q&R Polska Sp. z o.o.

Zasady kalkulacji czasu pracy auditorów

Odwołania i skargi

Szkolenia 2

Q&R Polska Sp. z o. o. oferuje Państwu szkolenia w zakresie zarządzania dla: kadry zarządzającej, przedstawicieli kierownictwa ds. systemu zarządzania, auditorów wewnętrznych, auditorów wiodących, menadżerów jakości. Nasze szkolenia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowano i doświadczoną kadrę trenerów - ekspertów w zakresie zarządzania. Wiedza na szkoleniach pogłębiana jest w ramach licznych ćwiczeń oraz dyskusji. W przypadku zainteresowania naszą propozycją prosimy o kontakt. Najbliższe szkolenie otwarte dostępne są zawsze w zakładce "aktualności"

8 Hours in Brooklyn
Merrell
The Hive
Angelica
Soul Digital
Sinhazinhas
Explorador Iberia
Kate
Summer 2011 in Brooklyn

Bądź na bieżąco

The NSA already takes care of our social media profiles, for everyone else who wants to get connected with us regularly, do not hesitate, we are waiting for you!

Zadowoleni klienci

Ponad 11.500 zadowolonych klientów!

 • Erico Palazo

  Wielkie podziękowania dla zespołu QR Polska 

  Erico Palazo
 • Erico Palazo

  Mega!!! 

  Erico Palazo
 • Erico Palazo

  Wielkie podziękowania dla zespołu QR Polska 

  Erico Palazo
 • Erico Palazo

  Mega!!! 

  Erico Palazo
Canon
Microsoft
Samsung
Kodak
Sony